Banner
Banner
Banner
Banner
1234
Festa del Papa' วันพ่อแห่งชาติ 2012 | Stampa |

  

 เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕ (วันพ่อแห่งชาติ)
   จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี...
                วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                               กำหนดการ

In occasione dell’ 85° Compleanno del Rè  di Thailandia , I Monaci Buddhisti Theravada sono ad invitarvi a celebrare tutti assieme la ricorrenza che cade il 05 Dicembre 2012 ma che festeggeremo Domenica 09 Dicembre della Festa del Papà. Occasione per ringraziare i nostri padri della vita che ci hanno donato e dell’affetto e cure che ci hanno permesso di essere quì.

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
Domenica 09 Dicembre 2012


  เวลา ๑๐.๐๐ น.  พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกันที่วัด
Ore 10.00 Am Incontro al Tempio


  เวลา ๑๐.๓๐ น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
Ore 10.30 Am I monaci ricevono l’elemosina

  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ร่วมถวายอาหารพระสงฆ์
Ore 11.00 Am I monaci consacrano il Cibo

  เวลา ๑๒.๐๐ น.  พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร
Ore 12.00 Am Tutti assieme per condividere il Cibo

  เวลา ๑๓.๓๙ น.  พิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ
                             พระสงฆ์อนุโมทนา  เสร็จพิธี
Ore 13.39 Consacrazione della festa del Papà