Banner
Banner
Banner
Banner
1234
Songkran 2011 Verona Italia Thai
There are no translations available.

SongKran2011 Verona Italia Tailandese

Cosa significa Songkran e quale provenienza ha questa festa !!!

Derivante dal sanscrito, la parola Songkran significa far passare o abitabile.

In questo contesto, il significato implica il passaggio e il movimento del sole,

la luna e gli altri pianeti in una delle orbite zodiacale.


La Festa Songkran, che cade nel segno zodiacale dell'Ariete indica la nuova era del capodanno Thailandese.

Per accogliere il nuovo anno, la celebrazione includerà il delizioso divertimento colorato locale, che di fatto, unisce opportunamente

la relazione reciproca tra i membri della famiglia, della società, la natura e l'ambiente circostante.


Pertanto, questa festa, il Songkran è il festival più importante e più grande dell'anno.

Inoltre, i paesi vicini alla Tailandia come la Birmania, Cambogia e Laos, organizzano a loro volta questo tipo di festival.

ประเพณีสงกรานต์

เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า

"สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้าย แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้

หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายน เท่านั้น

ตำนานเกี่ยวกับกำเนิดวันสงกรานต์

กล่าว ไว้ว่า ก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง อายุเลยวัยกลางคนก็ยังไร้ทายาทสืบสกุล

ซึ่งทำให้ท่านเศรษฐีทุกข์ใจเป็นอันมาก ข้างรั้วบ้านเศรษฐีมีครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวเป็นนักเลงสุรา

ถ้าวันไหนร่ำสุราสุดขีด ก็จะพูดเยาะเย้ยเศรษฐีสบประมาทในความมีทรัพย์มาก แต่ ไร้ทายาทสืบสมบัติเสมอ

นับ แต่นั้นมา เศรษฐีเพียรพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอบุตร จนวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์สงกรานต์ ท่านเศรษฐีก็พาข้าทาสบริวารของตนมาที่โคนต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง

ที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำที่อาศัยของนกทั้งหลาย ท่านเศรษฐีให้บริวารล้างข้าวสารด้วยน้ำสะอาดถึง ๗ ครั้ง แล้วจึงหุงข้าวสารนั้น เมื่อสุกแล้วยกขึ้นบูชาพระไทร

เทพเหล่านั้นเกิดความสงสาร จึงขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ ทูลขอบุตรแก่เศรษฐี พระอินทร์จึงบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งชื่อ "ธรรมบาล" ลงมาเกิดในครรภ์ของภรรยาเศรษฐี

ชื่อว่า ธรรมบาลกุมาร เพื่อตอบสนองพระคุณเทพเทวา เมื่อธรรมบาลกุมารเจริญวัยขึ้น เป็นเด็กที่มีปัญญาเฉียบแหลม รอบรู้ และวัยเพียง ๗ ขวบก็เรียนจบไตรเพท มีเทพองค์หนึ่งชื่อ

"ท้าวกบิลพรหม" คิดทดลองภูมิปัญญาโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงถามปัญหา ๓ ข้อ ถ้ากุมารน้อยแก้ปัญหาทั้ง ๓ ข้อได้ กบิลพรหมจะตัดศีรษะของตนบูชา

ถ้าธรรมบาลแก้ไม่ได้ ก็จะต้องเสียหัวเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ ปัญหานั้นมีว่า

  • ๑. ตอนเช้าราศีคนอยู่แห่งใด
  • ๒. ตอนเที่ยงราศีของคนอยู่แห่งใด
  • ๓. ตอนค่ำราศีของคนอยู่แห่งใด

ครั้น เวลาล่วงจากนั้นไป ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคำตอบปัญหานั้นไม่ได้ จึงหลบออกจากปราสาทหนีเข้าป่า ขณะนั้นบนต้นตาล นางนกถามสามีว่า

"พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหน" นกสามีก็ตอบว่า "พรุ่งนี้เราไม่ต้องบินไปไกล เพราะจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมาร ซึ่งจะถูกท้าวกบิลพรหมตัดหัว

เนื่องจากแก้ปัญหาไม่ได้" นางนกถามว่า "ปัญหานั้นว่าอย่างไร" นกสามีตอบว่า ปัญหามีอยู่ ๓ ข้อ และหมายถึง

  • ข้อหนึ่ง ตอนเช้าราศีของมนุษย์อยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า
  • ข้อสอง ตอนเที่ยงราศีคนอยู่ที่อก มนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมประพรมที่อก
  • ข้อสาม ตอนค่ำราศีคนอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน

ธรรมบาล กุมาร ได้ยินการไขปัญหาของนกอินทรี และจำจนขึ้นใจ รุ่งขึ้นเป็นวันครบกำหนดแก้ปัญหา

ท้าวกบิลพรหมมาฟังคำตอบ ธรรมบาลกุมารกล่าวแก้ปัญหาตามที่นกอินทรีคุยกันทุกประการ ท้าวกบิลพรหมจึงเรียกธิดาทั้ง ๗

ของตนอันเป็นบริจาริกาคือหญิงรับใช้ของพระอินทร์มาพร้อมกัน แล้วบอกเอาพานมารองรับศีรษะ แล้วจึงตัดศรีษะส่งให้นางทุงษธิดาคนโต

นางทุงษจึงเอาพานรับเศียรบิดาไว้แล้วแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ นาที ครั้นครบ ๓๖๕ วัน

โลกสมมุติว่าเป็นหนึ่งปีเป็นสงกรานต์ธิดา ๗ องค์ ของเท้ากบิลพรหมก็ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกปี แล้วจึงกลับไปเทวโลก

สงกรานต์ไทย เปิดอ่านได้เพิ่มเติมที่นี้

สงกรานต์ภาษาอังกฤษ

INVITO

Carissimi amici, siete tutti invitati a quest evento

importantissimo nella cultura e tradizione Thailandese e Buddhista.


Il 10 Aprile 2011 con la grande festa e raduno, tradizioni ,

danze tipiche e possibilità di assaggi cibo tipico per festeggiare il "Songkran"

La festa inizia alle ore 10,00 Mattino  e saranno presenti monaci Buddhisti

(Vi aspettiamo tutti....)

สมาคมคนไทยเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี ขอเชิญเที่ยวงานทำบุญประเพณีสงกรานต์

อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 ในงานมีการแสดงการละเล่นต่างๆเช่น ออกร้าน และมี

บริการอาหารไทยฟรีตลอดงาน

                                             กำหนดการจัดงาน

10.00 น.  พร้อมเพรียงกันสถานที่จัดงาน

10.30 น. พิธีทางสงฆ์-ทำบุญอุทิศให้ญาติๆที่ล่วงลับไป และร่วมถวายภัตตาหารเพล

12.00 น. พิธีรดน้ำขอพรพระ และผู้สูงอายุตามลำดับ

12.30 น. ทำการแสดงละเล่นต่างๆเที่ยวชมร้านค้าภายในบริเวณงาน

 

ร้านค้าที่จะมาขายของโปรดติดต่อกรรมการจัดงานทุกท่านเพื่อความเป็นระเบียบของการจัดงาน

โทร 045 7050153 -3400728093-3484909044

(หมายเหตุ) สถานที่ตั้งขายของทางเราจะไม่เก็บค่าที่ ขอความร่วมมือให้เตรียมอุปกรณ์วางขายของท่านมาด้วย จักขอบคุณยิ่ง สถานที่จัดงาน  

Albergo Ai Tracchi

Localita Tracchi

Bosco Chiesa Nuova-Verona

 ได้ซื้อเป็นที่ตั้งวัดแล้ว

(อย่าลืมอีกงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 พิธีเปิดวัดของศรัทธาญาติโยมในอิตาลีทุกท่าน)

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคจัดสร้างวัดมาโดยตลอด

                                                                               เจริญพร

                                     พระมหาบุญยัง โกสโล (ผู้ดำเนินการฝ่ายสงฆ์) 

 
Ma Kabuja - Festa Thai Verona - Italia -Tailandia | Print |
There are no translations available.

 

Giorno "Macabuja" 20 Febbraio 2011

Invito dell'associazione e della comunità Tailandese

del nord est Italiano e di Verona

 alla ricorrenza Buddhista "Cabuja"

สมาคมคนไทย  เมืองเวโรน่า  ประเทศอิตาลี 

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันมาฆะบูชา

ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพุทธศาสนา

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา    

หมายกำหนดการ - Programma

             วันอาทิตย์ที่  20   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2554

Domenica 20 Febbraio 2011

 AI PLATANI, VIA DEL LAVORO 2, 37020 ARBIZZANO VERONA

MAPPA

10.30  น.  พร้อมเพรียงกันสถานที่จัดงาน - Benvenuto a tutti

10.45  น.  ตัวแทนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- Parole del monaco buddhista per la crescita spirituale

11.00  น.  บิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมถวายอาหารเพล

Offerta tradizionale cibo al monaco buddhista

12.00  น.  พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพุทธมนต์

Tutti assieme con la benedizione del monaco buddhista

 - ร่วมรับประทานอาหาร - Pranzo tutti assieme

อาหารแห้งท่านที่ไม่ได้เตรียมมาทางสมาคมมีบริการ 

สอบถามเพิ่มเติมที่คณะกรรมการทุกท่าน

Non si dispone di cibo preparato dall'associazione ogni persona porta quello che preferisce da condividere con gli altri per il pranzo

L'incontro è aperto a tutti e libero

เจริญพร

พระมหา บุญยัง  โกสโล

 

 

 
Festa della Mamma - Verona - Cultura Tailandese
There are no translations available.

GRANDE FESTA TRADIZIONALE THAILANDESE E BUDDHISTA VERONA

DOMENICA 14 AGOSTO 2011 (dalle ore 5.30 AM)

LA 1° FESTA DELLA MAMMA AL TEMPIO BUDDHISTA

Presso WAT NYANASAMVARA Verona, Bosco Chiesanuova loc. Tracchi

per informazioni telefono  0457050153 oppure venite sarete i benvenuti

Ogni Anno, il 12 Agosto, si festeggia il compleanno della Regina,

In tale occasione, ricorre anche la festa della mamma,

Cosi’ si festeggia sia la Regina come tale, che come Mamma di tutti i Thailandesi.

Questa festa e’ rivolta a tutti, per chi ha la Mamma lontana, o chi l’ha perduta;

quest’anno visto che tale data decorre durante la settimana si festeggera’ 

domenica 14 Agosto per dare la possibilita’ a tutti liberamente di partecipare.

Programma           LOCANDINA

Vi invitiamo tutti alla festa della Mamma.

Per chi vuole meditare con i Monaci, questi sono gli orari:

Dalle 05,30 alle 07,00 meditazione e preghiera;

 07,00 colazione;

 08,30 alle 09,30 colloquio con i monaci;

ore 11,00 pranzo con i monaci;

ore 14,00 colloquio con i monaci;

ore 18,00 alle 19,30 meditazione e preghiera.

 

บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ2554 

 

Poesia dedicata alla regina di Thailandia

considerata la madre di tutti i Thailandesi

Buon compleanno Regina (12 Agosto 2011)

  รำลึกถึงซึ่งบุญพระคุณแม่     Mi ricordo la grazia della Madre.
พระทรงแผ่เมตตามหาศาล    Era enormemente compassionevole.
เพื่อชาวไทยไร้ทุกข์สุขสำราญ I thailandesi ne sono felici e stanno bene
ยั่งยืนนานกำหนดเกินจดจำ    Un valore cosi importante da ricordare per sempre

 เห็นพระองค์ทรงงานผ่านสมัย  .... la poesia continua

ทรงห่วงใยไทยเราเช้าจรดค่ำ

พระทรงถือยิ่งนักคือหลักธรรม

สอนหลักกรรมทุกกลุ่มทุกชุมชน

ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนเสมือนญาติ
ย่างพระบาททุกตรอกซอกถนน
เหนือจรดใต้ได้เห็นเป็นมงคล
รวยหรือจนสูงต่ำมิสำคัญ

 น้อมมะลิพุ่มดอกไม้ไว้เหนือเศียร
ต่างธูปเทียนบูชาไท้มไหศวรรย์
ทรงพระชนม์พ้นกาลนานนิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญทั่วแดนในแผ่นดิน

 

 

 
Page 7 of 7
« StartPrev1234567NextEnd »