Banner
Banner
Banner
Banner
1234
1 Congresso Scuole Yoga | Stampa |

Salve, la presente ad invitare lei e la sua scuola a partecipare a questo importante evento,

unico e trasversale per tutte le discipline Yoga


Distinti saluti Carli Giampaolo
Persidente Eurasia World Peace Onlus


Yoga meeting 2014

 
Songkran2014 | Stampa |

Cosa significa Songkran e quale provenienza ha questa festa !!!

Derivante dal sanscrito, la parola Songkran significa far passare o abitabile.

In questo contesto, il significato implica il passaggio e il movimento del sole,

la luna e gli altri pianeti in una delle orbite zodiacale.


La Festa Songkran, che cade nel segno zodiacale dell'Ariete indica la nuova era del capodanno Thailandese.

Per accogliere il nuovo anno, la celebrazione includerà il delizioso divertimento colorato locale, che di fatto, unisce opportunamente

la relazione reciproca tra i membri della famiglia, della società, la natura e l'ambiente circostante.


Pertanto, questa festa, il Songkran è il festival più importante e più grande dell'anno.

Inoltre, i paesi vicini alla Tailandia come la Birmania, Cambogia e Laos, organizzano a loro volta questo tipo di festival.

ประเพณีสงกรานต์

เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า

"สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้าย แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้

หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายน เท่านั้น

ตำนานเกี่ยวกับกำเนิดวันสงกรานต์

กล่าว ไว้ว่า ก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง อายุเลยวัยกลางคนก็ยังไร้ทายาทสืบสกุล

ซึ่งทำให้ท่านเศรษฐีทุกข์ใจเป็นอันมาก ข้างรั้วบ้านเศรษฐีมีครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวเป็นนักเลงสุรา

ถ้าวันไหนร่ำสุราสุดขีด ก็จะพูดเยาะเย้ยเศรษฐีสบประมาทในความมีทรัพย์มาก แต่ ไร้ทายาทสืบสมบัติเสมอ

นับ แต่นั้นมา เศรษฐีเพียรพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอบุตร จนวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์สงกรานต์ ท่านเศรษฐีก็พาข้าทาสบริวารของตนมาที่โคนต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง

ที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำที่อาศัยของนกทั้งหลาย ท่านเศรษฐีให้บริวารล้างข้าวสารด้วยน้ำสะอาดถึง ๗ ครั้ง แล้วจึงหุงข้าวสารนั้น เมื่อสุกแล้วยกขึ้นบูชาพระไทร

เทพเหล่านั้นเกิดความสงสาร จึงขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ ทูลขอบุตรแก่เศรษฐี พระอินทร์จึงบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งชื่อ "ธรรมบาล" ลงมาเกิดในครรภ์ของภรรยาเศรษฐี

ชื่อว่า ธรรมบาลกุมาร เพื่อตอบสนองพระคุณเทพเทวา เมื่อธรรมบาลกุมารเจริญวัยขึ้น เป็นเด็กที่มีปัญญาเฉียบแหลม รอบรู้ และวัยเพียง ๗ ขวบก็เรียนจบไตรเพท มีเทพองค์หนึ่งชื่อ

"ท้าวกบิลพรหม" คิดทดลองภูมิปัญญาโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงถามปัญหา ๓ ข้อ ถ้ากุมารน้อยแก้ปัญหาทั้ง ๓ ข้อได้ กบิลพรหมจะตัดศีรษะของตนบูชา

ถ้าธรรมบาลแก้ไม่ได้ ก็จะต้องเสียหัวเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ ปัญหานั้นมีว่า

  • ๑. ตอนเช้าราศีคนอยู่แห่งใด
  • ๒. ตอนเที่ยงราศีของคนอยู่แห่งใด
  • ๓. ตอนค่ำราศีของคนอยู่แห่งใด

ครั้น เวลาล่วงจากนั้นไป ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคำตอบปัญหานั้นไม่ได้ จึงหลบออกจากปราสาทหนีเข้าป่า ขณะนั้นบนต้นตาล นางนกถามสามีว่า

"พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหน" นกสามีก็ตอบว่า "พรุ่งนี้เราไม่ต้องบินไปไกล เพราะจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมาร ซึ่งจะถูกท้าวกบิลพรหมตัดหัว

เนื่องจากแก้ปัญหาไม่ได้" นางนกถามว่า "ปัญหานั้นว่าอย่างไร" นกสามีตอบว่า ปัญหามีอยู่ ๓ ข้อ และหมายถึง

  • ข้อหนึ่ง ตอนเช้าราศีของมนุษย์อยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า
  • ข้อสอง ตอนเที่ยงราศีคนอยู่ที่อก มนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมประพรมที่อก
  • ข้อสาม ตอนค่ำราศีคนอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน

ธรรมบาล กุมาร ได้ยินการไขปัญหาของนกอินทรี และจำจนขึ้นใจ รุ่งขึ้นเป็นวันครบกำหนดแก้ปัญหา

ท้าวกบิลพรหมมาฟังคำตอบ ธรรมบาลกุมารกล่าวแก้ปัญหาตามที่นกอินทรีคุยกันทุกประการ ท้าวกบิลพรหมจึงเรียกธิดาทั้ง ๗

ของตนอันเป็นบริจาริกาคือหญิงรับใช้ของพระอินทร์มาพร้อมกัน แล้วบอกเอาพานมารองรับศีรษะ แล้วจึงตัดศรีษะส่งให้นางทุงษธิดาคนโต

นางทุงษจึงเอาพานรับเศียรบิดาไว้แล้วแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ นาที ครั้นครบ ๓๖๕ วัน

โลกสมมุติว่าเป็นหนึ่งปีเป็นสงกรานต์ธิดา ๗ องค์ ของเท้ากบิลพรหมก็ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกปี แล้วจึงกลับไปเทวโลก

สงกรานต์ไทย เปิดอ่านได้เพิ่มเติมที่นี้

สงกรานต์ภาษาอังกฤษ

INVITO

Carissimi amici, siete tutti invitati a quest evento

importantissimo nella cultura e tradizione Thailandese e Buddhista.

 

สมาคมคนไทยเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี ขอเชิญเที่ยวงานทำบุญประเพณีสงกรานต์

อาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 ในงานมีการแสดงการละเล่นต่างๆเช่น ออกร้าน และมี

บริการอาหารไทยฟรีตลอดงาน

                                             กำหนดการจัดงาน

10.00 น.  พร้อมเพรียงกันสถานที่จัดงาน

10.30 น. พิธีทางสงฆ์-ทำบุญอุทิศให้ญาติๆที่ล่วงลับไป และร่วมถวายภัตตาหารเพล

12.00 น. พิธีรดน้ำขอพรพระ และผู้สูงอายุตามลำดับ

12.30 น. ทำการแสดงละเล่นต่างๆเที่ยวชมร้านค้าภายในบริเวณงาน

 

ร้านค้าที่จะมาขายของโปรดติดต่อกรรมการจัดงานทุกท่านเพื่อความเป็นระเบียบของการจัดงาน

โทร Wat Nyanasamvara Verona

(หมายเหตุ) สถานที่ตั้งขายของทางเราจะไม่เก็บค่าที่ ขอความร่วมมือให้เตรียมอุปกรณ์วางขายของท่านมาด้วย จักขอบคุณยิ่ง สถานที่จัดงาน  


Il 13 Aprile 2014 con la grande festa e raduno, tradizioni ,

danze tipiche e possibilità di assaggi cibo tipico per festeggiare il "Songkran"

La festa inizia alle ore 10,00 Mattino  e saranno presenti monaci Buddhisti

(Vi aspettiamo tutti....)

 
Festa del Papa' วันพ่อแห่งชาติ 2012 | Stampa |

  

 เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา  ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๕ (วันพ่อแห่งชาติ)
   จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกท่านได้ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลพระบาท
   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี...
                วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
                               กำหนดการ

In occasione dell’ 85° Compleanno del Rè  di Thailandia , I Monaci Buddhisti Theravada sono ad invitarvi a celebrare tutti assieme la ricorrenza che cade il 05 Dicembre 2012 ma che festeggeremo Domenica 09 Dicembre della Festa del Papà. Occasione per ringraziare i nostri padri della vita che ci hanno donato e dell’affetto e cure che ci hanno permesso di essere quì.

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
Domenica 09 Dicembre 2012


  เวลา ๑๐.๐๐ น.  พุทธศาสนิกชนพร้อมเพียงกันที่วัด
Ore 10.00 Am Incontro al Tempio


  เวลา ๑๐.๓๐ น.  พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาต
Ore 10.30 Am I monaci ricevono l’elemosina

  เวลา ๑๑.๐๐ น.  ร่วมถวายอาหารพระสงฆ์
Ore 11.00 Am I monaci consacrano il Cibo

  เวลา ๑๒.๐๐ น.  พุทธศาสนิกชนร่วมกันรับประทานอาหาร
Ore 12.00 Am Tutti assieme per condividere il Cibo

  เวลา ๑๓.๓๙ น.  พิธีถวายพระพรเนื่องในวันพ่อ
                             พระสงฆ์อนุโมทนา  เสร็จพิธี
Ore 13.39 Consacrazione della festa del Papà

 
Pagina 2 di 11
InizioPrec.12345678910Succ.Fine