Banner
Banner
Banner
Banner
1234
สมเด็จพระญาณสังวร-วันวิสาขะ-2554

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระโอวาทวิสาขบูชา ๒๕๕๔

 

 

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทาน พระโอวาท วันวิสาขบูชาพ.ศ.๒๕๕๔ทรงเน้น"ให้บูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน และใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต..."

 


เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๔ ใจความว่า วัน วิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับ พุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ ๓ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ต่อทวยเทพ มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีคุณูปการอันใหญ่ หลวง ซึ่งอำนวยประโยชน์เกื้อกูลความเจริญรุ่งเรืองและความสงบร่มเย็น แก่นานาอารยชนมาตลอดระยะเวลากว่า ๒,๕๐๐ปี ฉะนั้น เมื่อวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาถึง ควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมา สัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของ ตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความ สวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป

ใน การนี้ นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ -๑๗ พ.ค.๒๕๕๔ นี้ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา (ศน.)ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ๑๖๐รูป/คน โดยผู้ได้รับประกาศยกย่องจะเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔ นี้.

 
Grande Apertura 1 Maggio NYANASAMVARA วัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี

 MAPPA PER ARRIVARE - HOW TO ARRIVE - แผนที่ถนน (Strada Provinciale 6 , dei lessini, Verona  KM 30,5)

CONTATTO TELEFONICO 045 70 50153 (In quella sede i cellulari non hanno campo)

Cellulare associazione 3452398801 (Attuale presidente Carli Giampaolo tel. 3484909044)

 

L’associazione che raduna tutti i gruppi Italo-Thailandesi invita il popolo Thailandese che vive in Italia, a presenziare alla cerimonia di inaugurazione della sede associativa

Un ringraziamento speciale al supporto ed aiuto fornito dalla  collaborazione e disponibilità del Tempio di WatPa Copenhagen e Watphasornkaew di Bangkok.

Eurasia World Peace come punto di riferimento di scambio culturale e sociale tra i popoli provenienti dall’asia e la cultura e tipicità Italiana.

Questo è un passo importante per un vero percorso d’interscambio culturale, sociale, delle tipicità culinarie e di tutto ciò che caratterizza i nosti usi e costumi.

Il principio che ogni popolo ha delle cose meravigliose da mostrare agli altri e scoprire che in fondo ci sono dei valori che ci accomunano più di quanto si possa pensare.


Il 1 Maggio 2011 sono cordialmente invitati tutti coloro che credono nella pace e vogliono vivere una esperienza unica.


                                     Calendario dei lavori il  1 ° maggio 2011.

10:30 Apertura della manifestazione  

10:45 Cerimonia e presentazione da parte dei monaci buddhisti ospiti che arrivavano dalla Thailandia e dall'europa.

11:00 Tipica cerimonia della donazione “Cibo e acqua” nella tipicità Buddhista (I monaci possono mangiare solo ciò che a loro viene donato).

12:00 Apertura del Buffet con assaggi tipici della cucina e tipicità oiginali Tailandesi.

13:10 Illustrazione percorso dell’associazione e del supporto ricevuto, storia e tipicità del nome  Nyanasamvara.  

13:30 Completamento della cerimonia buddista con l'ufficiale apertura della sede associativa assegnadole un nome buddhista "NYANASAMVARA" nome noto di un maestro buddhista.Ringraziamenti e riconoscimenti alle varie autorità e ospiti presenti. Omaggio ai lavori.

14:00 Rito culturale Buddhista che vede protagonista la pace e la natura specifica presente nella Lessinia ottima posizione per la meditazione ed il rilassamento della mente. " 1 Lezione del maestro monaco Amnart" 

Sarà a disposizione un buffet aperto a tutti, non saranno presenti bevande alcoliche e preghiamo di non portarle.

Grazie a tutti gli interessati che hanno portato i Thailandesi di oggi che vivono in Italia ad un percorso di integrazione culturale molto positivo.

ขอเรียนเชิญชาวไทยในอิตาลีและสาธุชนที่อาศัยในยุโรปทุกท่านเนื่องจากทางสมาคมคนไทยในอิตาลีได้

จัดงานการกุศลที่เป็นเกียรติประวัติสำหรับชาวไทยทุกท่านที่อาศัยในอิตาลีทางสมาคมเราจะทำการเปิดวัด

เป็นทางการเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งพิงทางใจของพวกเราที่อาศัยในต่างแดน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้มาร่วมงานในวันดังกล่าว

                                     กำหนดการของงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

10.30 น. พร้อมเพรียงกันสถานที่จัดงาน

10.45 น. พิธีทางสงฆ์ โดยมีพระเถรานุเถระซึ่งเดินทางมาจากเมืองไทยเป็นประธานในพิธี

11.00 น. บิณฑบาตรและร่วมถวายอาหารเพล

12.00 น. รับประทานอาหาร

13.09 น. ประธานในพิธี ทำพิธีเปิดป้ายวัด (ชื่อวัดญาณสังวร ซึ่งเป็นพระนามสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน)

13.30 น. ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา แจกของที่ระลึกในงาน เสร็จพิธีทางสงฆ์

14.00 น. เป็นต้นไปร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน หรือฝึกสมาธิภาวนาเรียนเชิญทุกท่านหากมีเวลา

ขอความร่วมมือทุกท่านเนื่องจากเป็นงานการกุศลทางวัดเรางดเครื่องดื่มและการแสดงรื่นเริงต่างๆ

อนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ทำให้มีวันนี้ของคนไทยทุกคนที่อาศัยในอิตาลี ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุข

 ความเจริญ ประกอบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกคนทุกท่าน เทอญ

สำหรับท่านที่ต้องการประสงค์จะช่วยทางวัดเราตั้งโรงทานเพื่อบริการในวันงานให้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่

ทางเราจะจัดทำป้ายชื่อและเตรียมสถานที่ตั้งให้

                                                                                        เจริญพร

                                                                             พระมหาบุญยัง   โกสโล

                                                                                ผู้ดำเนินการจัดงาน

 
Tracchi Verona - NYANASAMVARA - Sede Associazione | Stampa |

 
Pagina 10 di 11
InizioPrec.12345678910Succ.Fine