Banner
Banner
Banner
Banner
1234
สมเด็จพระญาณสังวร-วันวิสาขะ-2554
There are no translations available.

"สมเด็จพระสังฆราช" ประทานพระโอวาทวิสาขบูชา ๒๕๕๔

 

 

สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทาน พระโอวาท วันวิสาขบูชาพ.ศ.๒๕๕๔ทรงเน้น"ให้บูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน และใช้เป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิต..."

 


เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๔.สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกประทานพระโอวาท วันวิสาขบูชา ๒๕๕๔ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๔ ใจความว่า วัน วิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับ พุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ ๓ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณ ต่อทวยเทพ มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีคุณูปการอันใหญ่ หลวง ซึ่งอำนวยประโยชน์เกื้อกูลความเจริญรุ่งเรืองและความสงบร่มเย็น แก่นานาอารยชนมาตลอดระยะเวลากว่า ๒,๕๐๐ปี ฉะนั้น เมื่อวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๕๔ มาถึง ควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมา สัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของ ตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความ สวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป

ใน การนี้ นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๔ วันที่ ๑๑ -๑๗ พ.ค.๒๕๕๔ นี้ คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา (ศน.)ได้คัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาที่สมควรได้รับการ ยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ๑๖๐รูป/คน โดยผู้ได้รับประกาศยกย่องจะเข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร จากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๔ นี้.

 
Grande Apertura 1 Maggio NYANASAMVARA วัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี
There are no translations available.

 MAPPA PER ARRIVARE - HOW TO ARRIVE - แผนที่ถนน (Strada Provinciale 6 , dei lessini, Verona  KM 30,5)

CONTATTO TELEFONICO 045 70 50153 (In quella sede i cellulari non hanno campo)

Cellulare associazione 3452398801 (Attuale presidente Carli Giampaolo tel. 3484909044)

 

L’associazione che raduna tutti i gruppi Italo-Thailandesi invita il popolo Thailandese che vive in Italia, a presenziare alla cerimonia di inaugurazione della sede associativa

Un ringraziamento speciale al supporto ed aiuto fornito dalla  collaborazione e disponibilità del Tempio di WatPa Copenhagen e Watphasornkaew di Bangkok.

Eurasia World Peace come punto di riferimento di scambio culturale e sociale tra i popoli provenienti dall’asia e la cultura e tipicità Italiana.

Questo è un passo importante per un vero percorso d’interscambio culturale, sociale, delle tipicità culinarie e di tutto ciò che caratterizza i nosti usi e costumi.

Il principio che ogni popolo ha delle cose meravigliose da mostrare agli altri e scoprire che in fondo ci sono dei valori che ci accomunano più di quanto si possa pensare.


Il 1 Maggio 2011 sono cordialmente invitati tutti coloro che credono nella pace e vogliono vivere una esperienza unica.


                                     Calendario dei lavori il  1 ° maggio 2011.

10:30 Apertura della manifestazione  

10:45 Cerimonia e presentazione da parte dei monaci buddhisti ospiti che arrivavano dalla Thailandia e dall'europa.

11:00 Tipica cerimonia della donazione “Cibo e acqua” nella tipicità Buddhista (I monaci possono mangiare solo ciò che a loro viene donato).

12:00 Apertura del Buffet con assaggi tipici della cucina e tipicità oiginali Tailandesi.

13:10 Illustrazione percorso dell’associazione e del supporto ricevuto, storia e tipicità del nome  Nyanasamvara.  

13:30 Completamento della cerimonia buddista con l'ufficiale apertura della sede associativa assegnadole un nome buddhista "NYANASAMVARA" nome noto di un maestro buddhista.Ringraziamenti e riconoscimenti alle varie autorità e ospiti presenti. Omaggio ai lavori.

14:00 Rito culturale Buddhista che vede protagonista la pace e la natura specifica presente nella Lessinia ottima posizione per la meditazione ed il rilassamento della mente. " 1 Lezione del maestro monaco Amnart" 

Sarà a disposizione un buffet aperto a tutti, non saranno presenti bevande alcoliche e preghiamo di non portarle.

Grazie a tutti gli interessati che hanno portato i Thailandesi di oggi che vivono in Italia ad un percorso di integrazione culturale molto positivo.

ขอเรียนเชิญชาวไทยในอิตาลีและสาธุชนที่อาศัยในยุโรปทุกท่านเนื่องจากทางสมาคมคนไทยในอิตาลีได้

จัดงานการกุศลที่เป็นเกียรติประวัติสำหรับชาวไทยทุกท่านที่อาศัยในอิตาลีทางสมาคมเราจะทำการเปิดวัด

เป็นทางการเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งพิงทางใจของพวกเราที่อาศัยในต่างแดน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 จึงขอเรียนเชิญสาธุชนผู้ใจบุญทุกท่านได้มาร่วมงานในวันดังกล่าว

                                     กำหนดการของงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2554

10.30 น. พร้อมเพรียงกันสถานที่จัดงาน

10.45 น. พิธีทางสงฆ์ โดยมีพระเถรานุเถระซึ่งเดินทางมาจากเมืองไทยเป็นประธานในพิธี

11.00 น. บิณฑบาตรและร่วมถวายอาหารเพล

12.00 น. รับประทานอาหาร

13.09 น. ประธานในพิธี ทำพิธีเปิดป้ายวัด (ชื่อวัดญาณสังวร ซึ่งเป็นพระนามสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน)

13.30 น. ทอดถวายผ้าป่าสามัคคี พระสงฆ์อนุโมทนา แจกของที่ระลึกในงาน เสร็จพิธีทางสงฆ์

14.00 น. เป็นต้นไปร่วมปฏิบัติธรรมกรรมฐาน หรือฝึกสมาธิภาวนาเรียนเชิญทุกท่านหากมีเวลา

ขอความร่วมมือทุกท่านเนื่องจากเป็นงานการกุศลทางวัดเรางดเครื่องดื่มและการแสดงรื่นเริงต่างๆ

อนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมที่ทำให้มีวันนี้ของคนไทยทุกคนที่อาศัยในอิตาลี ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุข

 ความเจริญ ประกอบพร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกคนทุกท่าน เทอญ

สำหรับท่านที่ต้องการประสงค์จะช่วยทางวัดเราตั้งโรงทานเพื่อบริการในวันงานให้ติดต่อมาทางเจ้าหน้าที่

ทางเราจะจัดทำป้ายชื่อและเตรียมสถานที่ตั้งให้

                                                                                        เจริญพร

                                                                             พระมหาบุญยัง   โกสโล

                                                                                ผู้ดำเนินการจัดงาน

 
Tracchi Verona - NYANASAMVARA - Sede Associazione
There are no translations available.

 
Songkran 2011 Verona Italia Thai
There are no translations available.

SongKran2011 Verona Italia Tailandese

Cosa significa Songkran e quale provenienza ha questa festa !!!

Derivante dal sanscrito, la parola Songkran significa far passare o abitabile.

In questo contesto, il significato implica il passaggio e il movimento del sole,

la luna e gli altri pianeti in una delle orbite zodiacale.


La Festa Songkran, che cade nel segno zodiacale dell'Ariete indica la nuova era del capodanno Thailandese.

Per accogliere il nuovo anno, la celebrazione includerà il delizioso divertimento colorato locale, che di fatto, unisce opportunamente

la relazione reciproca tra i membri della famiglia, della società, la natura e l'ambiente circostante.


Pertanto, questa festa, il Songkran è il festival più importante e più grande dell'anno.

Inoltre, i paesi vicini alla Tailandia come la Birmania, Cambogia e Laos, organizzano a loro volta questo tipo di festival.

ประเพณีสงกรานต์

เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย ซึ่งยึดถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ และเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามฝังลึกอยู่ในชีวิตของคนคำว่า

"สงกรานต์" มาจากภาษาสันสฤต แปลว่า ผ่านหรือเคลื่อนย้าย แต่ความหมายที่คนไทยทั่วไปใช้

หมายเฉพาะวันและเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษในเดือนเมษายน เท่านั้น

ตำนานเกี่ยวกับกำเนิดวันสงกรานต์

กล่าว ไว้ว่า ก่อนพุทธกาลมีเศรษฐีครอบครัวหนึ่ง อายุเลยวัยกลางคนก็ยังไร้ทายาทสืบสกุล

ซึ่งทำให้ท่านเศรษฐีทุกข์ใจเป็นอันมาก ข้างรั้วบ้านเศรษฐีมีครอบครัวหนึ่ง หัวหน้าครอบครัวเป็นนักเลงสุรา

ถ้าวันไหนร่ำสุราสุดขีด ก็จะพูดเยาะเย้ยเศรษฐีสบประมาทในความมีทรัพย์มาก แต่ ไร้ทายาทสืบสมบัติเสมอ

นับ แต่นั้นมา เศรษฐีเพียรพยายามตั้งจิตอธิษฐานขอบุตร จนวันหนึ่งเป็นวันนักขัตฤกษ์สงกรานต์ ท่านเศรษฐีก็พาข้าทาสบริวารของตนมาที่โคนต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง

ที่อยู่บนฝั่งแม่น้ำที่อาศัยของนกทั้งหลาย ท่านเศรษฐีให้บริวารล้างข้าวสารด้วยน้ำสะอาดถึง ๗ ครั้ง แล้วจึงหุงข้าวสารนั้น เมื่อสุกแล้วยกขึ้นบูชาพระไทร

เทพเหล่านั้นเกิดความสงสาร จึงขึ้นไปเฝ้าพระอินทร์ ทูลขอบุตรแก่เศรษฐี พระอินทร์จึงบัญชาให้เทพบุตรองค์หนึ่งชื่อ "ธรรมบาล" ลงมาเกิดในครรภ์ของภรรยาเศรษฐี

ชื่อว่า ธรรมบาลกุมาร เพื่อตอบสนองพระคุณเทพเทวา เมื่อธรรมบาลกุมารเจริญวัยขึ้น เป็นเด็กที่มีปัญญาเฉียบแหลม รอบรู้ และวัยเพียง ๗ ขวบก็เรียนจบไตรเพท มีเทพองค์หนึ่งชื่อ

"ท้าวกบิลพรหม" คิดทดลองภูมิปัญญาโดยการเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงถามปัญหา ๓ ข้อ ถ้ากุมารน้อยแก้ปัญหาทั้ง ๓ ข้อได้ กบิลพรหมจะตัดศีรษะของตนบูชา

ถ้าธรรมบาลแก้ไม่ได้ ก็จะต้องเสียหัวเพื่อยอมรับความพ่ายแพ้ ปัญหานั้นมีว่า

  • ๑. ตอนเช้าราศีคนอยู่แห่งใด
  • ๒. ตอนเที่ยงราศีของคนอยู่แห่งใด
  • ๓. ตอนค่ำราศีของคนอยู่แห่งใด

ครั้น เวลาล่วงจากนั้นไป ๖ วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังคิดหาคำตอบปัญหานั้นไม่ได้ จึงหลบออกจากปราสาทหนีเข้าป่า ขณะนั้นบนต้นตาล นางนกถามสามีว่า

"พรุ่งนี้เราจะไปหาอาหารที่ไหน" นกสามีก็ตอบว่า "พรุ่งนี้เราไม่ต้องบินไปไกล เพราะจะได้กินเนื้อธรรมบาลกุมาร ซึ่งจะถูกท้าวกบิลพรหมตัดหัว

เนื่องจากแก้ปัญหาไม่ได้" นางนกถามว่า "ปัญหานั้นว่าอย่างไร" นกสามีตอบว่า ปัญหามีอยู่ ๓ ข้อ และหมายถึง

  • ข้อหนึ่ง ตอนเช้าราศีของมนุษย์อยู่ที่หน้า คนจึงต้องล้างหน้าทุกๆ เช้า
  • ข้อสอง ตอนเที่ยงราศีคนอยู่ที่อก มนุษย์จึงต้องเอาเครื่องหอมประพรมที่อก
  • ข้อสาม ตอนค่ำราศีคนอยู่ที่เท้า มนุษย์จึงต้องล้างเท้าก่อนเข้านอน

ธรรมบาล กุมาร ได้ยินการไขปัญหาของนกอินทรี และจำจนขึ้นใจ รุ่งขึ้นเป็นวันครบกำหนดแก้ปัญหา

ท้าวกบิลพรหมมาฟังคำตอบ ธรรมบาลกุมารกล่าวแก้ปัญหาตามที่นกอินทรีคุยกันทุกประการ ท้าวกบิลพรหมจึงเรียกธิดาทั้ง ๗

ของตนอันเป็นบริจาริกาคือหญิงรับใช้ของพระอินทร์มาพร้อมกัน แล้วบอกเอาพานมารองรับศีรษะ แล้วจึงตัดศรีษะส่งให้นางทุงษธิดาคนโต

นางทุงษจึงเอาพานรับเศียรบิดาไว้แล้วแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ ๖๐ นาที ครั้นครบ ๓๖๕ วัน

โลกสมมุติว่าเป็นหนึ่งปีเป็นสงกรานต์ธิดา ๗ องค์ ของเท้ากบิลพรหมก็ผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของพระบิดาออกแห่ประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุทุกปี แล้วจึงกลับไปเทวโลก

สงกรานต์ไทย เปิดอ่านได้เพิ่มเติมที่นี้

สงกรานต์ภาษาอังกฤษ

INVITO

Carissimi amici, siete tutti invitati a quest evento

importantissimo nella cultura e tradizione Thailandese e Buddhista.


Il 10 Aprile 2011 con la grande festa e raduno, tradizioni ,

danze tipiche e possibilità di assaggi cibo tipico per festeggiare il "Songkran"

La festa inizia alle ore 10,00 Mattino  e saranno presenti monaci Buddhisti

(Vi aspettiamo tutti....)

สมาคมคนไทยเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี ขอเชิญเที่ยวงานทำบุญประเพณีสงกรานต์

อาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554 ในงานมีการแสดงการละเล่นต่างๆเช่น ออกร้าน และมี

บริการอาหารไทยฟรีตลอดงาน

                                             กำหนดการจัดงาน

10.00 น.  พร้อมเพรียงกันสถานที่จัดงาน

10.30 น. พิธีทางสงฆ์-ทำบุญอุทิศให้ญาติๆที่ล่วงลับไป และร่วมถวายภัตตาหารเพล

12.00 น. พิธีรดน้ำขอพรพระ และผู้สูงอายุตามลำดับ

12.30 น. ทำการแสดงละเล่นต่างๆเที่ยวชมร้านค้าภายในบริเวณงาน

 

ร้านค้าที่จะมาขายของโปรดติดต่อกรรมการจัดงานทุกท่านเพื่อความเป็นระเบียบของการจัดงาน

โทร 045 7050153 -3400728093-3484909044

(หมายเหตุ) สถานที่ตั้งขายของทางเราจะไม่เก็บค่าที่ ขอความร่วมมือให้เตรียมอุปกรณ์วางขายของท่านมาด้วย จักขอบคุณยิ่ง สถานที่จัดงาน  

Albergo Ai Tracchi

Localita Tracchi

Bosco Chiesa Nuova-Verona

 ได้ซื้อเป็นที่ตั้งวัดแล้ว

(อย่าลืมอีกงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 พิธีเปิดวัดของศรัทธาญาติโยมในอิตาลีทุกท่าน)

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการบริจาคจัดสร้างวัดมาโดยตลอด

                                                                               เจริญพร

                                     พระมหาบุญยัง โกสโล (ผู้ดำเนินการฝ่ายสงฆ์) 

 
Ma Kabuja - Festa Thai Verona - Italia -Tailandia | Print |
There are no translations available.

 

Giorno "Macabuja" 20 Febbraio 2011

Invito dell'associazione e della comunità Tailandese

del nord est Italiano e di Verona

 alla ricorrenza Buddhista "Cabuja"

สมาคมคนไทย  เมืองเวโรน่า  ประเทศอิตาลี 

ขอเชิญร่วมงานเนื่องในวันมาฆะบูชา

ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพุทธศาสนา

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา    

หมายกำหนดการ - Programma

             วันอาทิตย์ที่  20   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2554

Domenica 20 Febbraio 2011

 AI PLATANI, VIA DEL LAVORO 2, 37020 ARBIZZANO VERONA

MAPPA

10.30  น.  พร้อมเพรียงกันสถานที่จัดงาน - Benvenuto a tutti

10.45  น.  ตัวแทนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- Parole del monaco buddhista per la crescita spirituale

11.00  น.  บิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมถวายอาหารเพล

Offerta tradizionale cibo al monaco buddhista

12.00  น.  พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพุทธมนต์

Tutti assieme con la benedizione del monaco buddhista

 - ร่วมรับประทานอาหาร - Pranzo tutti assieme

อาหารแห้งท่านที่ไม่ได้เตรียมมาทางสมาคมมีบริการ 

สอบถามเพิ่มเติมที่คณะกรรมการทุกท่าน

Non si dispone di cibo preparato dall'associazione ogni persona porta quello che preferisce da condividere con gli altri per il pranzo

L'incontro è aperto a tutti e libero

เจริญพร

พระมหา บุญยัง  โกสโล

 

 

 
Page 6 of 7
« StartPrev1234567NextEnd »