Banner
Banner
Banner
Banner
1234
Mee Chee Sansanee Arriva al Tempio Nyanasamvara Verona | Print |
There are no translations available.

Carissimi amici è in arrivo al Tempio Nyanasamvara Verona

la Suora Buddhista Mee Chee Sansanee

Mee Chee sansanee Tempio Buddhista Verona Italia

DOMENCA 30 OTTOBRE 2011

AL TEMPIO NYANASAMVARA VERONA

http://www.rama9art.org/sansanee/index.html

Tutti Coloro che desiderano incontrarla sono i benvenuti

Mee Chee sansanee Tempio Buddhista Verona

 

 

 
Immagine Buddha per Nyanasamvara Verona | Print |
There are no translations available.

QUESTO PER INFORMARE TUTTI GLI INTERESSATI CHE IL GIORNO 19 OTTOBRE 2011 LA FONDERIA BUDDHISTA PROVVEDERA' ALLA FUSIONE DELL'IMMAGINE PER NYANASAMVARA VERONA

Scritta Tempio Buddhista Nyanasamvara Verona

TUTTI I DETTAGLI SUL SITO http://phasornkaew.org/activity/110-verona

SITO WAT PA COPENHAGEN

พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป เพื่อประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี
   พระครูสังฆรักษ์ปารมี สุรยุทโธ และ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส

ขอเชิญทุกท่านร่วมเททองหล่อพระพุทธรูป

เพื่อประดิษฐาน ณ วัดญาณสังวร เวโรน่า ประเทศอิตาลี http://phasornkaew.org/activity/110-verona

 
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554 เวลา 18.00-19.00น. ณ โรงหล่อพุทธรังษี จังหวัดนครปฐม

ที่ตั้ง : 66/2 หมู่ 7ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน
จังหวัด : นครปฐม
ประเทศ : ไทย
โทรศัพท์ :            02-420-4234      ,             02-420-7151     
แฟกซ์ :            02-420-2928     
โทรศัพท์มือถือ :            085-169-6013      ,             081-641-5263     
เว็บไซต์ :  http://www.putarungsri.com

 
Festa Buddhista al tempio "OOKPANSA" VERONA | Print |
There are no translations available.

Logo Tempio Buddhista Verona Italia

FESTA THAILANDESE OOKPANSA 2011 TEMPIO BUDDHISTA VERONA          

    ด้วยวัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี ซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและประกอบพิธีกรรม ทางพระพุทธศาสนา ของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมจิตใจ เป็นที่พักใจของชาวไทย ที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศอิตาลีและใกล้เคียง  และยังเป็นสถานที่เผยแพร่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนถึงวิถีชีวิตของไทย ให้ต่างชาติได้รับรู้และศึกษา เป็นการสร้างความภาคภูมิใจและความสุขใจให้แก่ชาวไทย

ในเทศกาลออกพรรษา 2554 นี้ วัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี จะจัดให้มีงานทอดผ้าป่าขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ โดยเป็นผ้าป่าสามัคคี ทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนเป็นเจ้าภาพร่วมกัน ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในการร่วมใจ ร่วมงานบุญในพระพุทธศาสนา

ดังนั้นวัดญาณสังวร เวโรน่า อิตาลี จึงขอแจ้งข่าวงานบุญนี้ให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้ เพื่อที่จะได้ร่วมกันทำบุญ    ตักบาตร ถวายทาน และสร้างบุญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

ขออำนวยพรอ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจของบุญกุศลและผลของคุณงามความดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วโดยชอบธรรม ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันขอจงมารวมกันเป็นมหันตเดชานุภาพ สนับสนุนเกื้อกูล ส่งเสริมให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญพรั่งพร้อมด้วย จตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ตลอดทั้งปฏิภาณธนสารสมบัติ  ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ.

Sede Wat Nyanasamvara Verona Italia a tutti coloro che sono interessati alla filosofia Buddhista informa che seguendo la tradizione della fine del ritiro spirituale “Ook Pansa”, si festeggerà il giorno 09 Ottobre 2011 presso la sede in località Tracchi 1 Bosco Chiesanuova Verona. Questo giorno è importantissimo perchè permette a tutti di acquisire meriti della nostra vita con le diverse iniziative durante la giornata e grazie alle presenza dei Monaci Buddhisti. E’ un giorno speciale dedicato al “Tam Bun” la donazione, tutti sono invitati a partecipare per raggiungere con questi gesti spontanei la pace e tranquillità interiore. Sarà possibile aderire al “Ton Papaa” il tradizionale albero costruito da tutte le donazioni con una unione solidale, “Tak Bat” tradizionale donazione del cibo e acqua ai Monaci segno di carità, “Sankratan” tradizionale donazione per raggiungere i nostri cari che non ci sono più; “Ni Mon” tradizionale benedizione dei Monaci Buddhisti e molto altro.

 


 

กำหนดการ.......... พิธีงานทอดผ้าป่า  Giorno “Okk Pansa” e “Papaa”

วันอาทิตย์ที่ ๙ ตุลาคม  พ  .๒๕๕๔   Domenica 09 Ottobre 2011

 เวลา   ๑๐.๐๐  น.       สาธุชนพร้อมเพรียงกันที่วัด                         10.00 am. Accoglienza incontro tutti al Tempio

 เวลา   ๑๐.๓๐   น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์                              10.30 am. Raccolta e preghiera di ringraziamento

 เวลา   ๑๐.๕๐  น.    ร่วมกันตักบาตรถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์       11.00 am cerimonia donazione cibo ai  Monaci  

 เวลา   ๑๒.๐๐  น. รับประทานอาหารร่วมกัน                                   12.00 am Tutti assieme per la condivisione del cibo

 เวลา   ๑๓.๐๙  น. ทอดผ้าป่าเนื่องในเทศกาลออกพรรษา                  13.09 pm Cerimonie delle consegne delle donazioni

 INFORMAZIONI

 

 วัดญาณสังวร เวโรน่า  Wat Nyanasamvara Bosco Chiesa Nuova

  Verona    Tel. 0457050153       WWW.EURASIAWORLDPEACE.COM

 
Festa della MAMMA 14 Agosto 2011 | Print |
There are no translations available.

GRANDE FESTA TRADIZIONALE THAILANDESE E BUDDHISTA VERONA

DOMENICA 14 AGOSTO 2011 (dalle ore 5.30 AM)

LA 1° FESTA DELLA MAMMA AL TEMPIO BUDDHISTA

Presso WAT NYANASAMVARA Verona, Bosco Chiesanuova loc. Tracchi

per informazioni telefono  0457050153 oppure venite sarete i benvenuti

Ogni Anno, il 12 Agosto, si festeggia il compleanno della Regina,

In tale occasione, ricorre anche la festa della mamma,

Cosi’ si festeggia sia la Regina come tale, che come Mamma di tutti i Thailandesi.

Questa festa e’ rivolta a tutti, per chi ha la Mamma lontana, o chi l’ha perduta;

quest’anno visto che tale data decorre durante la settimana si festeggera’ 

domenica 14 Agosto per dare la possibilita’ a tutti liberamente di partecipare.

Programma           LOCANDINA

Vi invitiamo tutti alla festa della Mamma.

Per chi vuole meditare con i Monaci, questi sono gli orari:

Dalle 05,30 alle 07,00 meditazione e preghiera;

 07,00 colazione;

 08,30 alle 09,30 colloquio con i monaci;

ore 11,00 pranzo con i monaci;

ore 14,00 colloquio con i monaci;

ore 18,00 alle 19,30 meditazione e preghiera.

 

บทอาศิรวาทวันแม่แห่งชาติ2554 

 

Poesia dedicata alla regina di Thailandia

considerata la madre di tutti i Thailandesi

Buon compleanno Regina (12 Agosto 2011)

  รำลึกถึงซึ่งบุญพระคุณแม่     Mi ricordo la grazia della Madre.
พระทรงแผ่เมตตามหาศาล    Era enormemente compassionevole.
เพื่อชาวไทยไร้ทุกข์สุขสำราญ I thailandesi ne sono felici e stanno bene
ยั่งยืนนานกำหนดเกินจดจำ    Un valore cosi importante da ricordare per sempre

 เห็นพระองค์ทรงงานผ่านสมัย  .... la poesia continua

ทรงห่วงใยไทยเราเช้าจรดค่ำ

พระทรงถือยิ่งนักคือหลักธรรม

สอนหลักกรรมทุกกลุ่มทุกชุมชน

ทรงเสด็จเยี่ยมเยือนเสมือนญาติ
ย่างพระบาททุกตรอกซอกถนน
เหนือจรดใต้ได้เห็นเป็นมงคล
รวยหรือจนสูงต่ำมิสำคัญ

 น้อมมะลิพุ่มดอกไม้ไว้เหนือเศียร
ต่างธูปเทียนบูชาไท้มไหศวรรย์
ทรงพระชนม์พ้นกาลนานนิรันดร์
เป็นมิ่งขวัญทั่วแดนในแผ่นดิน

 

 

 
Khao Phansa Verona Italy | Print |
There are no translations available.

 

SIGNIFICATO DEL KHAO PHANSA

Come le piogge monsoniche stagionali scende sul regno di Tailandia, segna l'inizio della "Ritiro delle Piogge" buddista e la quaresima buddista, o "Phansa", durante la quale tutti i monaci buddisti si ritirano ai templi. Questo è anche un momento propizio per ordinazioni buddista in quanto segna un periodo di rinnovamento spirituale.

Conosciuto come "Khao Phansa", la Quaresima buddista è un tempo dedicato allo studio e alla meditazione. Monaci buddisti rimanere all'interno del tempio e non avventurarsi per un periodo di tre mesi a partire dal primo giorno della luna calante dell'ottavo mese lunare (in luglio) al quindicesimo giorno di luna crescente dell'undicesimo mese lunare ( nel mese di ottobre). In passato, questo è fatto per evitare che i monaci di calpestare risaie quando si avventurano fuori per ricevere offerte dagli abitanti del villaggio.

Buddismo, Buddista tradizioni e le credenze sono forze centrali che danno forma al modo di vita locale e danno luogo a vari festival di origine religiosa che sono stati osservati per generazioni. Per esempio, la maggior parte delle ordinazioni buddisti hanno luogo durante la quaresima buddista, quando giovani novizi entrare nel monachesimo. Gli abitanti dei villaggi anche impegnarsi attivamente per conseguire i meriti delle decisioni prese nella vita. E’ normale eseguire un’offerta composta da un assortimento di piatti salati e dolci e oggetti di uso quotidiano sono offerti ai monaci. Gli elementi che forniscono luce come candele, lanterne e olio per le lampade sono ritenuti offerte particolarmente importante in quanto si ritiene che essi forniscono monaci con illuminazione fisicamente e spiritualmente.

 
Page 5 of 7
« StartPrev1234567NextEnd »